รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

5301 ภัทรกร เชาวนิรนาท แก้งคร้อวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
5302 จุฑามาศ หนูจิตร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5303 ชลทวัฒน์ หารไชย ร่มเกล้า 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5304 ปนัดดา เพียรพร้อม พิมายวิทยา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5305 กฤษณพงศ์ กงศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
5306 ชลธิชา โคตนนท์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5307 ภัทรพงษ์ สู่หนองบัว ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
5308 วริศรา คลังแสง ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5309 ญาณิศา จลประดิษฐ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
5310 เจนจิรา ยอดดี เมืองบัววิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5311 อรรณพ บูระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์
5312 ศิริลักษณ์ ศรีระวรรณ มัธยมวาริชภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5313 พิชญาภัค เพชรสีสุข ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5314 วีณา โจนส์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5315 วีราภรณ์ โพธิดอกไม้ สตรีราชินูทิศ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5316 ภูมิโยชน์ ภูมิโยชน์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
5317 ปาจารีย์ บุญญะศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
5318 รัตนากร คำทวี สตรีชัยภูมิ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5319 วัลลยา เนียมแสง บึงกาฬ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
5320 ศศิภา ประชุมฉลาด ประสาทวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
5321 หทัยชนก คณะโท ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5322 สุปริญญา โทศรี นางรอง 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5323 ฐิรวัฒน์ กองแก้ว โนนสูงศรีธานี 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
5324 ปิยะพร โบดสภา แคนดงพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5325 พุธิตา สงคราม รุ่งอรุณวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5326 กฤษชา ทิมเกตุ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
5327 ธัญญพัทธ์ จิราสิตธนวัชร์ บ้านดุงวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
5328 ดรณี โพธิ์ชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม ม.อัสสัมชัญ
5329 อารียา ปิยนารถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
5330 มณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา โนนสูงศรีธานี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
5331 ภาวิณี อัษดร วัดบึงเหล็ก 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
5332 Orraganya Satit คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
5333 สุพรรษา ค้ำคูณ กวางโจนศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
5334 อัญมณี ทองเหล้า เมืองพลพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
5335 นวพร ปรีชาสถิตย์ สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5336 ธวัลรัตน์ ยศพล ยางตลาดวิทยาคาร 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5337 นิดานุช ศิริธนะวุฒิชัย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5338 จิตรกร ไข่รัศมี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
5339 Watcharamin Pannon ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
5340 ศรัณยู สิริรุจิชาญ กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
5341 กิตติยา แสนทวีสุข ขุขันธ์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5342 มลพุฒินันท์ จันทร์เทาว์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5343 วิษณุพงศ์ เหล่าสาน กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
5344 สุพรรษา เจริญพร กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
5345 ชนิสรา วงศ์สิทธิการ มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5346 พัรวิชญ์ ประดิษฐาน สุรธรรมพิทักษ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
5347 ปัญชิกา ผดุงสิทธิโชค ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
5348 นัฐชา จิตเจริญ หนองสวรรค์วิทยาคาร 6 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
5349 พรพรรณ ดีทองหลาง มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ม.ขอนแก่น
5350 ศิริลักษณ์ นิลทสอน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5351 กุลสตรี ศรีทน บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
5352 วิทยา วุ้นนที ผดุงนารี 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
5353 เพชรรัตน์ โททอง น้ำโสมพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5354 ชลิตา เอมรัตน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
5355 ชินวุฒิ วิจารณ์ กัลยาณวัตร 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์
5356 อาทิมา โคจิมะ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
5357 เด่นพงษ์ พงษ์พิพัฒน์ อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5358 ศุภศิษฏ์ ศรีธีระจิตต์ มุกดาหาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5359 ธนัญญา ปิยวัฒนสกุลชัย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
5360 นันทวดี พิมพ์อุบล สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5361 มานิต คำจันทร์ เหมืองแบ่งวิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5362 วารุณี จันโนนแซง ปากคาดพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5363 ภูวภัทร ภูริภักดี ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5364 วรรณพงศ์ จงกสิกรรม ชัยภูมิภักดีชุมพล 5 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
5365 กรณินทร์ จุงเลียก สวายวิทยาคาร 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5366 ปิยามินทร์ ฉัตรสกุลพนิต สตรีศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5367 varaphon maensiri คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
5368 ณภาภัทร พลหมั่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5369 อภิญญา ดวงจันแดง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
5370 ธนาทิน จำบัวขาว - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5371 ณัฐพล คำฤาชัย วังสามหมอวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
5372 วิภาวรรณ จีนจันทร์ เมืองสรวงวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5373 กนกวรรณ น้อยวิเศษ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5374 นางสาวสุวนันท์ น้อยคำยาง บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5375 อลิสา สินเธาว์ เมืองพลพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
5376 ดรุณี ศรีทอง หนองหานวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5377 ศศิธร บุตรมาศ อำนาจเจริญ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
5378 รัตติยาภรณ์ ใจมั่น นารีนุกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5379 วิชชุดา หาญสมบัติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
5380 จุฑารัตน์ ชาสังข์ ขามแก่นนคร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5381 มุกสิรา สีเสน บัวขาว 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
5382 นรากร สังขฤกษ์ อำนาจเจริญ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
5383 นิธินันท์ เดชชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5384 กรรณิการ์ กลมกลาง เขื่องในพิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5385 พัชรี แต้มด่านกลาง บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5386 วรวุฒิ สุดวิลัย บรบือ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5387 ณัฐพงษ์ ปิ่นคำ ดอนบอสโกวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
5388 พัฒชณพงศ์ แพงวิเศษ สารคามพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5389 ธีริทธ์ เสนาวุฒิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5390 ฐิติพร น้อยสุวรรณ์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5391 อณิชา กาญจนว้ฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5392 นิภานันท์ สมบรรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
5393 ปภาวี มูลชารี เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5394 กชกร แซ่ลิ้ม พนมไพรวิทยาคาร 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5395 จุฑามาศ พิชญพิบูลย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5396 ศศิประภา ปะโพเทติ สตรีชัยภูมิ 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5397 แพรพลอย ฉัตรรักษา ภูเขียว 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5398 ฉัตรพร เมืองสนธิ์ ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5399 ปลายฟ้า มาลาศรี เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5400 theerut makkoch ศรีสงครามวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 54 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55