รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

5401 ธนชาติ ครองยุติ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
5402 ณิชกานต์ ไตรสาร - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
5403 เจนจิรา ทาประทุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
5404 พิมพกานต์ รังษีธรรมปัญญา สุรนารีวิทยา 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5405 แพรวพรรณ พุทธเสน หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5406 มาริศนันท์ เชี่ยวชาญ กุดชุมวิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5407 พนิดา หินเทา บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
5408 วุฒินันท์ ศรีมาตย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการปกครอง ม.สงขลานครินทร์
5409 เมธาวี ศรีโต สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5410 กมลรัตน์ แก้วนิสัย สิรินธร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5411 ชลธิชา สุดสังข์ ครบุรี 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
5412 อาจรีย์ เฟื่องแก้ว ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
5413 ศุณัฐฐา ขุนน้อย ชุมแพศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
5414 วิภาวรรณ โคตรทองหลาง อมตวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5415 ชลธิชา แสงทับทิม เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5416 กชพร เครือวงษา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5417 สุทธิกานต์ กลักโพธิ์ บุญวัฒนา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
5418 นายศรัญญู สุนทรนนท์ กัลยาณวัตร 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
5419 จิดาภา ไพรพยอม แก่นนครวิทยาลัย 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5420 อัญญดา วงษ์นิล เซนต์เมรี่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
5421 ปณยา ไฝทาคำ สุรธรรมพิทักษ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5422 อภิญญา เคลื่อนไธสง พุทไธสง 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5423 สุพจน์ มาตย์นอก อมตวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5424 sasiwimol taengcham ศรีกระนวนวิทยาคม 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
5425 นุภาณี ศรีวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5426 อนันต์ วะราศรี ศรีธาตุพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
5427 จักรินทร์ หิรัญชาติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5428 ทิติยาพร กาญจนวงศ์ สิรินธร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
5429 กัญญาณัฐ แสนสุภา กันทรลักษ์วิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5430 วาสนา พ่อปัญญา รุ่งอรุณวิยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5431 จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5432 แพรวพรรณ สมไตร หนองเรือวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.พายัพ
5433 จิราพร ขัดยศ หัวตะพานวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5434 เมธิศา บุญสาร ขอนแก่นวิทยายน 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5435 วิจิตรา ทองพิมพ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5436 กัลยรัตน์ ภิรมย์ชาติ นางรอง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
5437 พุทธิพร แอ้นชัยภูมิ กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5438 ณัฐนรี บุญแท่น แก้งคร้อวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5439 นริศรา ทางดี สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
5440 เนตรณพิศ กลางสวัสดิ์ สตรีศึกษา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
5441 สหภาพ ศรีหาพล บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
5442 มุกดา อาษาขันธ์ แวงพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5443 จุฬาลักษณ์ วงษ์ชู แก้งคร้อวิทยา 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
5444 Pornpilat Senanok ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
5445 กฤติญา คำเครือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5446 พรชนก ตาลพลกรัง พุทไธสง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
5447 เปรมมิกา ภูจอมนาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5448 ณัฐชา อนวัชชาคร สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5449 กฤษติยา สิทธิจันทร์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
5450 มรรค ถวิลการ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5451 พัชรินทร์ ไผ่ตรง บัวขาว 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
5452 มนทิรา กุลชัย ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5453 มินตรา รัตนปรากฏ นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5454 จุฑามาศ ครองศักดิ์ คอนสวรรค์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
5455 เนติพงษ์ พลศิริ เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 55 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ  
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55