รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

501 ปิยวรรณ คำชัย กันทรารมณ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
502 สุชาสิณี พิมาทัย กันทรลักษ์วิทยา 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
503 อรทัย เกษแก้ว เบญจลักษ์พิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
504 กุลธิดา จิตมั่น สตรีสิริเกศ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
505 อินธิญา ซื่อวาจา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
506 อรทัย จันทร์หา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
507 ศุภธิดา ปัทมะ ค้อวังวิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
508 ธัญญพัทธ์ จิราสิตธนวัชร์ บ้านดุงวิทยา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
509 ชยุตม์ กลิ่นหอม รัตนบุรี 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
510 อภิชญา นาคโคตร บึงกาฬ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
511 กมลรัตน์ ฮ่มป่า มุกดาหาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
512 พีรณัฐ สุขสำราญ มุกดาหาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
513 สุภาพร ทองมหา หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
514 สุนิสา เสภูมี มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
515 ปราวรินทร์ หล้าโบราณ บึงกาฬ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
516 อภิวัฒน์ วารีย์ บีงกาฬ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
517 กรรณทิมา คชราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
518 อภิสรา นาคโคตร บึงกาฬ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
519 สุทธิดา วงคำชาว ยโสธรพิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
520 ณัฐนันท์ อุตรมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
521 ศิริวรรณ กาญจนวงศ์ - 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
522 จีระวรรณ อยู่สุข ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 การพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
523 ณิชาภัทร หลอมประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
524 พรรณิภา สิทธิวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
525 นัฐพงษ์ วงศ์ตาขี่ สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
526 นิสากร ตะมะโคตร สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
527 คมสันต์ จันทร์ประสงค์ ลำปลายมาศ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
528 สมฤดี พินากัน นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
529 นลินรัตน์ สิริพงศ์ชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
530 ศิริลักษณ์ ตาทอง ปรางค์กู่ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
531 อัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
532 ชญาณี ไสยลา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
533 มยุรฉัตร เดโชรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
534 สุทธิดา สกุลคู มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
535 นิภาดา วิเศษพันธ์ นางรอง 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
536 ณิชกานต์ บุตรวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
537 นัทชลิตา พรมวิจิตร นางรอง 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
538 เยาวลักษณ์ พฤกษาชีพ พิมายวิทยา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
539 สุปริญญา โทศรี นางรอง 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
540 นภัทรศรา เลียบไธสงค์ ลำปลายมาศ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
541 ปานฤทัย เจริญวัย เบ็ญจะมะมหาราช 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
542 ศกลรัตน์ เหลืองทอง ปรางค์กู่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
543 วรรณนิสา มูลพันธ์ พนาศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
544 ชลิตา บุญยะราศรี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
545 สราวุธ แสนปัดชา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: ประมง ม.อุบลราชธานี
546 พีรมน มีขันหมาก ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
547 ภารวี แสนวงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
548 หทัยรัตน์ เศษจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
549 พรชนก คำลือหาญ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
550 ชลิฏา ยุวบุตร นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
551 เบญญทิพย์ ดงรักษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
552 ฐิติมา ตามสีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
553 พรรณธิดา โล่วรรธนะมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
554 รัชฎากร ดาบสมเด็จ สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
555 พรสุดา คุณีรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
556 กัลยรัตน์ เปรมฤดีชัยศักดิ์ มารีย์วิทยา 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
557 ภัทรพงษ์ สู่หนองบัว ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
558 สุธาสินี อรรคนิมาตย์ เทอดไทยวิทยาคม 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
559 ปภาวรินท์ ทิมาบุตร เขื่องในพิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
560 สุรัตน์จนี อินทรจักร พลาญชัยพิทยาคม 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
561 อมินตรา พุทธรัก อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
562 ภานุวัฒน์ สุวรรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
563 สุดารัตน์ รัตนศรี การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
564 พรสุดา เมฆทวี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
565 สุวนันท์ ไชยพิเดช สีชมพูศึกษา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
566 วชิราภรณ์ วงค์มาตย์ แก้งคร้อวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
567 อัครมณี อุระสนิท 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
568 กมลมาลย์ จำวงศ์ลา สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
569 กชกร คำอาจ มุกดาหาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
570 ธีรพร มีชำนาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
571 นริสา นินธิรักษ์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
572 เพ็ญนภา โพธิ์สาจันทร์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
573 เศรษฐรัฐ กล้าหาญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
574 ขวัญจิรา จุดวิสัย สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
575 พรพิชญา โพธิ์พันธุ์ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
576 วุฒิพงษ์ ไชยสุข 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
577 วิรุฬห์ จารุเบญจรัตน์ - 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
578 ญาณิศา มุฑิตาสกุล ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
579 เบญจวรรณ จันที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
580 ปาลิตา อินนามมา ภูเรือวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
581 เปรมอนันต์ กาลจักร์ บ้านม่วงพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
582 กัญชีรา พลลาภ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
583 ลดาพร ดอลคำ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
584 ประสิทธิ์ชัย ม่วงมิตร ประจักษ์ศิลปาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
585 ชุติไชย โตหนึ่ง ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
586 เณศรา เกียรติเกษมสุข อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
587 นิภาพร พิมพิศาล บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
588 ศรัญญา อินธิจักษ์ เซนต์เมรี่ 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
589 กัญญา พจน์ไพเราะ อุดรพัฒนาการ 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
590 ดาวประกาย สอนสุภาพ สันติวิทยาสรรพ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
591 คมสัน ภูสีเขียว สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
592 พัชราภรณ์ จันทะฟอง เลยพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
593 คนางค์ คำมา หนองหินวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
594 กนกวรรณ ราชโสม สตรีราชินูทิศ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
595 นิรมล ผลมาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
596 ณัฐญา บุราณรักษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
597 วิลาวัณย์ ตามเมืองปัก สตรีราชินูทิศ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
598 นรินทร์รักษ์ พิกุลศรี มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
599 ปรียานันท์ บุญราช ท่าขอนยางพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
600 ปฎิญญา เตือนจันทร์ทึก อุดรพิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55