รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

601 จักรภัทร บูรณศิริวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
602 จารุพร ภักดิ์วาปี สตรีราชินูทิศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
603 คณิน ศรีธะกูล อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
604 เบญจมาศ โสภากุล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
605 ฉัตรลดา พรมคุณ สตรีราชินูทิศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
606 ชุติมา วงศกรเจนกิจ สตรีราชินูทิศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
607 จีวานันท์ แก้วกาหนัน ศีขรภูมิพิสัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
608 มัลลิกา นาทองลาย สตรีราชินูทิศ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
609 วรุณรัตน์ หิรัญชัชวาลย์ ดอนบอสโก 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
610 ทรงพร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ดอนบอสโก 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
611 สุวิดา ชินวานิชย์เจริญ อุดรพิทยานุกูล 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
612 ธีรัตม์ ต้นคำใบ ดอนบอสโก 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
613 กาญจนา ชัยต้นเทือก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
614 สุทธิดา วิมุขติบุตร สตรีราชินูทิศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
615 พิสิษฐ์ ลีสมิทธานันท์ มุกดาหาร 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
616 นิรัติศัย เลื่อมใส บึงกาฬ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
617 อมลรุจี วงศ์ศรีใส สตรีชัยภูมิ 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
618 บุษราคัม มุสิกภัทร โพธิ์ไทรวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
619 ปทุมรัตน์ ทองมหา เมืองมุกวิทยาคม 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
620 กชกร สินพูน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
621 จินตนา พุ่มแก้ว เมืองมุกวิทยาคม 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
622 ฐานิต เทพวีระ สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
623 วณัฐพงศ์ คงทนศิวะกุล อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
624 กิติพงษ์ ทาทองสี ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
625 เปรมฤดี ตังควานิช มุกดาหาร 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
626 มณีรัตน์ ทองดอนใหม่ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
627 วรางคณา ใหมคำ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
628 วิกานดา โคสขึง มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
629 วรรณลยา พันสีหะ หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
630 อภิญญา เหง้าโอสา ดงหลวงวิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
631 อนุสรา คำปาน อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
632 วรรณวิไล นามวงศ์ มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
633 วิวัศพล เลิศวรสิริกุล กันทรลักษ์วิทยา 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
634 วิทวัส อุตระธรณ์ บ้านดุงวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
635 เสรี สุภาปุ พรเจริญวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
636 สุภาวรรณ พันศรี เซกา 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
637 อลงกรณ์ ศิริแสง ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
638 จินตวัฒน์ ปัญญาแวว นารีนุกูล 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
639 ภัทรวรรณ เพชรบ่อใหญ่ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
640 ธิดาวรรณ หวังผล อัสสัมชัญ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
641 ประภัสสมา แต้กาญจนกุล พนมไพรวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
642 นิตติยา มิตรราช นาสวรรค์พิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
643 ธนภรณ์ คุ้มขนาบ นางรอง 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
644 โกเมฆ ศรีนวกะตระกูล พิมายวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
645 ขวัญชนก สดุดี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
646 พัชรี อ่อนพิมพ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
647 ศิรณัฏฐ์ บุตะโลม กันทรลักษ์วิทยา 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
648 ธนโชติ จันทรังษี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
649 สิริพงษ์ หวังศักราทิตย์ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
650 ทศพร ภัทรพิศาล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
651 จีรวัฒน์ สุมาเทพ ยางตลาดวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
652 ณฐพรรณ เจริญโภคทรัพย์ น้ำพองศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
653 สิทธิพล คุณผม ภูผาม่าน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
654 อรทัย ประโพธัง เมืองพลพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
655 อารียา ศรีอินมนต์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
656 พงศ์ศักดิ์ เลิศอุทัย เมืองพลพิทยาคม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
657 ปรารถนา ชัยมงคล กัลยาณวัตร 6 การพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
658 วาสนา กล้าหาญ อุดรพัฒนาการ 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
659 ชยุดา พงษ์ศรีหดุลชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
660 จิตติภูมิ ภูกองชัย ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
661 ปุริศ ด้วงเทื้อ อุดรพิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
662 ชมพูนุช แก้วใส แก่นนครวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
663 ฐิติพร สมุทร กัลยาณวัตร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
664 อภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
665 ชฎากานต์ มติกรกุล แก่นนครวิทยาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
666 อัจฉริยา กลางจันทา ขอนแก่นวิทยายน 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
667 ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
668 จิราภรณ์ จินตเมธาพรพงษ์ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
669 พิยดา เนื้อแก่น เสนางคนิคม 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
670 นันทิวา ทองพรม ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
671 ธีภพ พิมพ์เวิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
672 กุลจิรา พลธานี อำนาจเจริญ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
673 สิริลักษณ์ มายูร โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
674 อภิเดช อนุพรรณสว่าง อำนาจเจริญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
675 วชิราภรณ์ วงค์มาตย์ แก้งคร้อวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
676 สุทธิดา มาเจริญ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
677 ยุทธนินทร์ ภักดีพันธุ์ชัย หนองสองห้องวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
678 จิราภรณ์ ชินบุตร ดงมันพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
679 เตือนใจ ศรีชาติ น้ำพองศึกษา 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
680 รัตติยา เมืองศรีมาตย์ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
681 สิทธิกานต์ ศิริวรเดชกุล ปิยะมหาราชาลัย 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
682 ธิดารัตน์ ผลสนอง 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
683 ยุพารัตน์ เปรมประสพโชค มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
684 สุพิชญา ทวันเวช กัลยาณวัตร 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
685 ชลธิชา วิลาจันทร์ คำแสนวิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
686 ดลยา วัชรวิทยสุนทร แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
687 วิษณุ มุริจันทร์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
688 นรินันท์ จังหาร ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
689 รัญชน์ ศรีมงคล ขอนแก่นวิทยายน 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
690 นัฐกานต์ พุทธาวันดี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
691 ณัฐธยาน์ เพชรภา อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
692 ธิดารัตน์ เรืองวิเศษ เมืองพลพิทยาคม 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
693 กฤตัชญ์ วชิรเดชวงศ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
694 กมลรัตน์ เจริญเศรษฐ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
695 รุ่งฤดี อยู่ดี หนองเรือวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
696 กมลาภา กองฉลาด แก่นนครวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
697 ธนัญญา โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
698 ปรียาพร แก้วสุวรรณ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
699 ทิพย์สุดา นาสวัสดิ์ อุดรพัฒนาการ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
700 พิชชาภา บุตรช่วง วังสามหมอวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55