รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

701 รัชนีกร ดอนจันโคตร ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
702 สุปราณี แสนประเสริฐ อุดรพัฒนาการ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
703 กิ่งฟ้า แก้วคาม น้ำพองศึกษา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
704 ธันย์ชนก พันธุ์เดช แก่นนครวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
705 สุภาวรรณ แสวงวงษ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
706 แพรวพรรณ เวียงแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
707 จุฑาทิพย์ นนสีลาด - 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
708 ชนัสดา ทวีชีพ สตรีชัยภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
709 กันยามาศ เบี้ยวโกฏิ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
710 ศตวรรษ เลิศฤทธิ์ ดอนบอสโก 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
711 ธมลวรรณ สุนทรศร สาธิตมหาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
712 กล้าณรงค์ ชำนาญ กัลยาณวัตร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
713 อัครพล มาขนี กู่ทองพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
714 อภิสิทธิ์ บุญรักษา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
715 ปานเนตร เงินทอง แก่นนครวิทยาลัย 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
716 มินตรา แสงภารา สตรีศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
717 อริสรา คำรินทร์ ผดุงนารี 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
718 ชวัลลักษณ์ ศรีวะรมย์ อำนาจเจริญ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
719 กัญญาพัชร ยอดกลาง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
720 นัยวรรณ ชินอ่อน กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
721 ปิยธิดา สะตะ ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
722 สุริยกมล ทองจบ อุดรพิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
723 ณิชชาภัทร เกิดฤทธิ์ เสลภูมิพิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
724 กาญจนวรรณ คำภาพงษา เซนต์เมรี่ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
725 พีรพจน์ อ่อนทาดี เซกา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
726 ชนิดา นันทะชัย เซกา 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
727 กานต์มณี พรมจันทร์ ศรีวิไลวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
728 ดุสิตตา เห็มลม บึงกาฬ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
729 ชนาพร ฆารอำไพ สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
730 ธนัญญา คงเดช ท่าบ่อ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
731 ใบตอง วิเชียรภักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
732 ณัฐยา ตาแสงสา สารคามพิทยาคม 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
733 อารียา สารคาม นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
734 รุจิรัชต์ ปริปุณณะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
735 ศิริพร ปินะถา วาปีปทุม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
736 ทิพยมนตร์ มวลมนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
737 ธราพงษ์ เสนาสุธรรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
738 พชรพล สงฆ์ธรรม ศรีวิไลวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
739 หงษ์หยก จันตะนี ยางตลาดวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
740 ชัยปกรณ์ เขจรไชย บัวขาว 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
741 ชยาภรณ์ สุดคนึง บัวขาว 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
742 กมลวรรณ สัมฤทธิ์รินทร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
743 จุฑามาศ โพธิ์ไทร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
744 ชลดา เฉิดผล ศรีกระนวนวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
745 คมสัน ภูสีเขียว สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
746 รัตนาพร รัตนวงศ์ สตรีศึกษา 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
747 สาวิตรี สุ่มคอย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
748 วิลาสินี วิเศษนันท์ อนุกูลนารี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
749 กวิลทิพย์ เสนาะเสียง บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
750 จิราภรณ์ โคตรพงษ์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
751 ชนกนันท์ พันธุโพธิ์ กุฉินารายณ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
752 ณิศวรา ศรีโยหะ บัวขาว 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
753 พรพิมล อำไพศรี บัวขาว 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
754 ชิตพล อุทรักษ์ บัวขาว 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
755 ไอลดา จันทศิลป์ วาปีปทุม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
756 บุญฑริกา เหล่าศรีคำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
757 ศิรินาฏ มีคุณ สตรีศึกษา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
758 สุกัญญา นนยะโส สารคามพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
759 สายธารทิพย์ โลเกตุ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
760 วิภาวี ชูศรีวาส สตรีศึกษา 6 การพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
761 พิชญากานต์ ศรีอุดร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
762 ณัฐธนัน มะธิปิไข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
763 รัตนี วงศรีเทพ สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
764 วรมาลี เงินดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
765 วรางคณา วิเชียรศรี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
766 วิภาดา สัมฤทธิ์รินทร์ สตรีศึกษา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
767 ศราวุฒิ นาทองห่อ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
768 พีรวิชญ์ สุมารินทร์ สตรีศึกษา 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
769 รับขวัญ เสียงสนั่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
770 จิดารักษ์ บุญโทแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
771 นันทิยา พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
772 หทัยรัตน์ เศษจันทร์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
773 ภานุพงศ์ ลีชาคำ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
774 ณัฐณิชา วจนะถาวรชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
775 ศจีภรณ์ พลหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
776 สกุลกานต์ เกิดแก้ว อนุกูลนารี 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
777 มนสิการ วิไลพันธ์ อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
778 กฤษณา ไชยราช จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
779 ภีรภัทร สุรเสน สตรีศึกษา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
780 ศิริรัตน์ พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
781 อัจฉรา สินธุเขต สตรีศึกษา 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
782 เกศศินี แก้วคำไสย์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
783 นภสร อนันเอื้อ สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
784 กนกสิริ หนูปัทยา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
785 พัชราภรณ์ พลเยี่ยม สตรีศึกษา 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
786 จีระวัฒน์ ปุคลิต อาจสามารถวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
787 อนุวัฒน์ วิไลลักษณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
788 กรวิภา กิ่งกนก กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
789 กรกนก วิสูงเร จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
790 ทัศนีย์วรรณ อรัญเสน ร่องคำ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
791 อดิศร ราชมนเทียร ร่องคำ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
792 เกวลี ด้วยงา เสลภูมิพิทยาคม 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
793 ดาวเรือง อุปสุ อุเทนพัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
794 กุลสตรี วรรณดี เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
795 กานต์ แสงทอง เรณูนครวิทยานุกูล 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
796 เมรี นิตชิน ธาตุพนม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
797 ตันติกร วิเชียรนิตย์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
798 นัฐวัตร สรรพโส เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
799 ศิรภัสสร อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
800 ชนาธิป ยิ่งคงดี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55