รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

801 ศันศนีย์ บุพศิริ อุเทนพัฒนา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
802 ฐิตินันท์ วงค์อุดดี นาแกสามัคคีวิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
803 พิสมัย สาหัส อุเทนพัฒนา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
804 กชนันท์ เวชบรรพต สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
805 วัชรพงศ์ ขจร สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
806 วิทวัส บาลนาคม สกลราชวิทยานุกูล 6 การพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
807 บุญจิรา อ้นสูงเนิน สกลนครพัฒนศึกษา 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
808 โสภิตา มุ่งกั้นกลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
809 ปานดวงใจ แพงสาร บุญวัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
810 วรรษกานด์ ลุนาวัน เรณูนครวิทยานุกูล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
811 นราธร อุคำ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
812 วันเพ็ญ โมลิพันธ์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
813 วชิรญาณ์ ศรีนาทม ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
814 นัจนันท์ พรหมเสน ธาตุพนม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
815 ศรสุดา ทองมี ปิยะมหาราชาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
816 ศุภวิชญ์ วงษ์อุ่น สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
817 ธนวัฒน์ สุริยนต์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
818 ศิริพักตร์ จันผาย อุเทนพัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
819 จีรวัฒน์ พลชา เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
820 ธนวรรณ เชียงที เรณูนครวิทยานุกูล 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
821 รัตติพร รักษาสัตย์ ปทุมราชวงศา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
822 อภิรักษ์ คำประดำ เรณูนครวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
823 รัติญากร เดชขันธ์ สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
824 จุฑารัตน์ มหาวงศ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
825 เอกภูศิษฏ์ ชยานนท์นุรักษ์ ธาตุพนม 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
826 อรทัย อุปพงษ์ สกลนครพัฒนศึกษา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
827 กรธิดา เหมะธุลิน สตรีสิริเกศ 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
828 ปริญญาภรณ์ กุตระแสง 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
829 โสรยา เวชกูล สกลราชวิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
830 ณัฏฐ์ติภรณ์ ภารสมบูรณ์ อนุกูลนารี 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
831 สาวิตรี ปรีเลี่ยม สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
832 ศุภาพิชญ์ ภูอาภรณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
833 พัชรพร สินแสง อนุกูลนารี 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
834 ธนกฤษณ์ บุตรสุริย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
835 พิชญ์สินี เวียงนนท์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
836 กนกพร นิระภาพ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ประวัติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
837 นลินี ปุรินทะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
838 เจษฎา ภารสุวรรณ ดอนจานวิทยาคม 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
839 ศุภชัย จิตรเหลื่อม บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
840 กนกภรณ์ ตาดี พิบูลมังสาหาร 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
841 พินทุสร พันธุโพธิ์ บัวขาว 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
842 ศศินิภา กันสัตรู ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
843 วิรังรอง ทองจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
844 สิริกัลยา สุวะรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
845 ณิชา ดอนเงิน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
846 อนงค์นาถ ฐานทองดี สกลราชวิทยานุกูล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
847 พุทธชาติ ฉัตราธิกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
848 ฐิรกานต์ สธนเสาวภาคย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
849 สุนทรีลักษณ์ งอยจันทร์ศรี สกลราชวิทยานุกูล 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
850 จุฑารัตน์ เพียลาดไหล สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
851 แก้วกันยา มุงเพีย สกลราชวิทยานุกูล 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
852 ดาริกา แสนธิจักร ร่มเกล้า 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
853 ณิชณิชา พลเยี่ยม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
854 ปิยะธิดา แก้วดวงสี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
855 วิศรุต มากกลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
856 กนกวดี ไตรคำ มัธยมวานรนิวาส 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
857 พิมพ์พร ลีนาลาศ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
858 ทรงพร พรหมโสภา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
859 เมธัส อุดรรักษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
860 เพ็ญพิชชา โล่ห์สีทอง อุดรพิทยานุกูล 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
861 ภูริชชญา ภูแช่มโชติ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
862 กฤชเพชร เจริญชาติ บัวขาว 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
863 ปิยะพงษ์ โง่นทา ร่มเกล้า 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
864 เกศกนก พันธเสน ขุขันธ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
865 มนัชญา วงศ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
866 ศิรินันท์ พรเพ็ชร นารีนุกูล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
867 ศุภรัตน์ แสนแดง ปทุมราชวงศา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
868 ปพิชญา แก้วกลึงกลม เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
869 มินตรา พรมบุตร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
870 วนิศรา สร้อยประดับ ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
871 อัญชลีพร นะโส เดชอุดม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
872 สุภารัตน์ ดอกพอง ขุขันธ์ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
873 เกศมณี พิมมะศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
874 ขวัญกมล บุญญาสุ กันทรลักษ์วิทยา 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
875 พรรณนิภา จำปาใด กันทรลักษ์วิทยา 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
876 นวรัตน์ เนตรสาร ดงรักวิทยา 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
877 ปิยนันท์ จำปาทอง สาธิตมอดินแดง 5 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
878 สุดารัตน์ วรรณทอง ประสาทวิทยาคาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
879 กนกอร สร้อยแสง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
880 สุวธิดา มาประจวบ อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
881 ธัญวรัตม์ ไร่สงวน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
882 ญาณิศา วิภาหัสน์ นางรอง 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
883 นันทิกานต์ ประทุมเทศ เบ็ญจะมะมหาราช 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
884 อมรรัตน์ ภูงอก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
885 ภานุมาศ ไชยยงยศ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
886 ภาสินี วัฒนะกิจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
887 พรรณทิภา เดชบุญ นารีนูล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
888 รัฐภูมิ อุ่นใจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
889 ศุภิสรา พิสุทธิ์ นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
890 กาญจนา สายแวว นารีนุกูล 6 ประวัติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
891 อภิญญา เย็นสมุทร 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
892 ฐิติมา งามจิตต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
893 มานพ วงษ์ละคร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
894 จิราวรรณ ทองตัน สตรีสิริเกศ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
895 พลอยไพลิน รัตนวรรณ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม.อุบลราชธานี
896 ศศิวิมล พุ่มงาม ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
897 มินตรา อุพลรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
898 วรรณศิริ ทาตะบุตร นารีนุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
899 วิชุฎา กอนรัมย์ ภัทรบพิตร 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
900 เมธาวี สมนึก เดชอุดม 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55