รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1 นิรชา ทองหมั่น ปทุมพิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
2 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะแพทยศาสตรบัณฑิต(รับตรง รอบ ๒) ม.รังสิต อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
3 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
4 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
6 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
7 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
8 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
9 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
10 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.แม่โจ้
11 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์
12 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 นิติศาตร์และศิลปศาตร์ (คู่ขนาน) อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
15 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
16 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
17 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
18 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 แพทยศาตร์(ตัวสำรอง) ม.มหาสารคาม
19 ศุภิสรา พันธ์ศิริ เขื่องในพิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ม.มหาสารคาม
20 นิลุบล ดีโคตร บ้านแพงพิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
21 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (รับตรงแบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ศรัณยู บุญไทย หนองบัวระเหววิทยาคาร 6 คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.มหาสารคาม
23 จิดาภา ทัศคร สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.เชียงใหม่
24 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
25 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
26 สิริลักษณ์ ระวังชาติ กัลยาณวัตร 6 สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา
27 นิลุบล ผจงศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน 6 รัฐศาสตร์ สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.มหาสารคาม
28 นิลุบล ผจงศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน 6 บริหารศาสตร์ สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.อุบลราชธานี
29 กรรณิการ์ จันทะวงษ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
30 ศราวุธ นนทะศิลา เมืองแกพิทยาคม 6 รัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
31 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
32 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 ทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
33 ปราณปริยา ชาตะวราหะ สกลราชวิทยานุกูล 6 บัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ม.มหาสารคาม
34 ธนาธิป อ้นไธสง กัลยาณวัตร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
35 ชุติมา แก่นนาคำ อุดรพิทยานุกูล 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
36 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
37 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
38 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร
39 เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
40 วณิชชา ศรีภูวง สาหร่ายวิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
41 กิติยา ไกยะฝ่าย เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม
42 กิติยา ไกยะฝ่าย เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
43 เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
44 เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
45 เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
46 เทพประกร คำภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
47 จินจิรา โนนนอก เมืองคง 6 ฟิสิกส์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
48 ภาวิณี เกรียมไธสง พุทไธสง 6 วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
49 ภาวิณี เกรียมไธสง พุทไธสง 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
50 นริศรา เศษสมบูรณ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 บริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
51 อภิสิทธิ์ ภาสดา บุแกรงวิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
52 สุดารัตน์ แทนพลกรัง โคราชพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
53 สิราวรรณ เสี่ยงบุญ โนนคร้อวิทยา 6 วิทยาศาตร์ สาขาจุลชิววิทยาอุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
54 สิราวรรณ เสี่ยงบุญ โนนคร้อวิทยา 6 วิทยาศาตร์ สาขาจุลชิววิทยาอุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
55 ชัยพร โพธิ์ชื่น กันทรลักษ์วิทยา 6 สหเวชศาสตร์ สาชาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ธรรมศาสตร์
56 ชัยพร โพธิ์ชื่น กันทรลักษ์วิทยา 6 พลศึกษา สาขาวิชา พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
57 ชัยพร โพธิ์ชื่น กันทรลักษ์วิทยา 6 รัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
58 นิชานาถ ภูวนารถ สารคามพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
59 ณัฐวรรณ ทีรวม ทุ่งศรีอุดม 6 สาธารณสุข ม.เทคโนโลยีสุรนารี
60 จินจิรา โนนนอก เมืองคง 6 การจัดการและการบัญชี ม.มหาสารคาม
61 ศุภิสรา พันธ์ศิริ เขื่องในพิทยาคาร 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
62 ศุภิสรา พันธ์ศิริ เขื่องในพิทยาคาร 6 บัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
63 คุณากร ธนที กันทรลักษ์วิทยา 6 วิทยาศสตร์ สาขา เคมี ม.อุบลราชธานี
64 คุณากร ธนที กันทรลักษ์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี
65 พงศภัค พัฒศรี นางรอง 6 นิติศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
66 พงศภัค พัฒศรี นางรอง 6 นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
67 กิตติ ทองพาศ นารายณ์คำผงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
68 กิตติ ทองพาศ นารายณ์คำผงวิทยา 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน ม.ธรรมศาสตร์
69 กิตติ ทองพาศ นารายณ์คำผงวิทยา 6 0605: คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ม.มหาสารคาม
70 วณิชชา ศรีภูวง สาหร่ายวิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
71 โยษิตา สุวิชาเชิดชู บุรีรัมย์พิทยาคม 6 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
72 โยษิตา สุวิชาเชิดชู บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
73 โยษิตา สุวิชาเชิดชู บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศิลปกรรมประยุกต์ ออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
74 เศกสิทธิ์ ประคองสิน ดงหลวงวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
75 เศกสิทธิ์ ประคองสิน ดงหลวงวิทยา 6 นิติศาสตร์บัณฑิต ม.อุบลราชธานี
76 อัจฉรา ชินกร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
77 พิทยา แหลมคม มัญจาศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.มหาสารคาม
78 ภัทรวดี รังสิมานพ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ ม.มหาสารคาม
79 กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
80 กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
81 กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม 6 สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์
82 กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 มิ่งขวัญ สิงคาลวณิช แก่นนครวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมประยุกต์ ออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
84 มิ่งขวัญ สิงคาลวณิช แก่นนครวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
85 มิ่งขวัญ สิงคาลวณิช แก่นนครวิทยาลัย 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
86 กฤษณชัย สาระรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
87 กฤษณชัย สาระรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสต์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
88 สวรรยา เสารยะวิเศษ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
89 เจนจิรา สีหะวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.มหาสารคาม
90 รัตนากรณ์ รัตนสุต เลยพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ม.ขอนแก่น
91 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
92 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
93 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
94 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
95 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
96 อัมพล ผาธินันท์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
97 รัตนา สุทำมา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.อุบลราชธานี
98 ศศิภิญญา เจริญรัฐมงคล เซนต์เมรี่ 6 วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม
99 วรางคณา ศรีเชียงสา บัวใหญ่พิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
100 วณิชชา ศรีภูวง สาหร่ายวิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 45 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45