รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1 สุพิชญา หอมทอง นารีนุกูล ม.6 การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
2 ชโลธร เครือสังข์ แก้งคร้อวิทยา 7 วิทยาศาสตร์สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
3 ชโลธร เครือสังข์ แก้งคร้อวิทยา 7 วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
4 ชโลธร เครือสังข์ แก้งคร้อวิทยา 7 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
5 นุชนาฏ ธรรมโหร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
6 นุชนาฏ ธรรมโหร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ชโลธร เครือสังข์ แก้งคร้อวิทยา 7 ครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
8 พจนาท ยางธิสาร ร่มเกล้า 6 เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
9 พจนาท ยางธิสาร ร่มเกล้า 6 พยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม
10 พจนาท ยางธิสาร ร่มเกล้า 6 ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
11 จารุพิชญา ศรีหากุล ภูเวียงวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ม.มหาสารคาม
12 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 6 ครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 7 ทันตแพทยศาสตร์
14 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
15 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 7 เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
16 พัฒน์พงษ์ สินพร ภูผาม่าน 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
17 พัฒน์พงษ์ สินพร ภูผาม่าน 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
18 เสาวลักษณ์ ภาแกดำ ผดุงนารี 6 สาธารณสุขศาตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
19 เสาวลักษณ์ ภาแกดำ ผดุงนารี 6 ศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.มหาสารคาม
20 รัฐพล ธรรมสา ผดุงนารี 6 สาธารณสุขสาสตร์ ม.มหาสารคาม
21 ศักดิ์ศรี มุลศรีสุข วาปีปทุม 6 วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา
22 ศักดิ์ศรี มุลศรีสุข วาปีปทุม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่โจ้
23 ปวีณา พิมพ์โยวงษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
24 ธวัชชัย โคตรแสง วังสามหมอวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
25 อุทัย ช่วยตั้ว อุดรพัฒนาการ 5 เคมี ม.อุบลราชธานี
26 ศิริรัตน์ บรรจะโรจน์ บ้านดุงวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
27 สุวนันท์ ศรีออน บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
28 สิฏฐเศรษฐ ยืนสุข อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
29 อารียา สาลีแสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
30 ฑิตยา พลนิโคตร อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
31 กรรณิการ์ วรรณไสย อุดรพัฒนาการ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
32 กัณฑ์เอนก ศรีระพล อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
33 กฤษฎิ์ นามบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
34 นลินอร สารสินธุ์ ศรีธาตุพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
35 จารุพิชญา ศรีหากุล ภูเวียงวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
36 วาสนา ศิริรักษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
37 พิณทิพย์ ตั้งกุลบริบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
38 สิริประภา เพียสมนา ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
39 ธุวพร รัตนประกอบ แก่นนครวิทยาลัย 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
40 สุพิชชา เสิกภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
41 สุดารัตน์ พรมสิงห์ แก่นนครวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
42 ณัฐชญา อันทระบุตร สว่างแดนดิน 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
43 ไกรสิทธิ์ ไกรปุย แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
44 ชมพูนุช แก้วใส แก่นนครวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
45 ณัฐกมล แม้นดินแดง กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
46 พชรกร ภูภักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
47 วรารัตน์ ซื่อตรง อุดรพิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
48 วรรณธิดา โมมา น้ำพองศึกษา 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
49 วรินทร รัตนกมุท สุรนารีวิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
50 จุฬาลักษณ์ คาสมบัติ น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
51 ชัญญานุช ดวงชิน แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
52 อมลณัฐ ประสานพิมพ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
53 อริสา คำรินทร์ สารคามพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
54 สุวิสา สดมพฤกษ์ สตรีศึกษา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
55 เกศรินทร์ พรมทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
56 อัชฎาพรรณ ดวงปฏิ เสลภูมิพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
57 ปฐมพงษ์ บุตรคาม อาจสามารถวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
58 นครินทร์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
59 จันทร์สุดา ทิพนัด การกุศลวัดบ้านก่อ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
60 ธนพล คุรินทร์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
61 ไกรสร ขอบสันเทียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
62 เบญจมาภรณ์ ภูวิจักร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
63 วารุณี ศรีเจริญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
64 สุธาสินี วิเชียรศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
65 วิภารัตน์ สุวลักษณ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
66 พัชรมัย ไกรเสน สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
67 พรนภา สินอ้วน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
68 พงศกร ชาวดง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
69 วนิดา เขตประทุม เทศบาลวัดสระทอง 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
70 ปธาน พลชำนิ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
71 วิภาวี อำมาตทัศน์ น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
72 ณัฐภัทร์ บุริจันทร์ น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
73 วนิชรา สิงห์อาจ สันติวิทยาสรรพ์ 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
74 ปริมประภา ดวงเศษวงศ์ อุดรพัฒนาการ 5 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
75 พัชนี เคหฐาน ชุมพลโพนพิสัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
76 กนกอร เจริญอาจ เสลภูมิพิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
77 ยุทธพงษ์ เกษางาม อุดรพัฒนาการ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
78 ศิริยากร สนิทนา ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
79 ลักขณา ภูคำวงษ์ เทศบาลวัดกลาง 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
80 พาริน ทับทะมาตย์ ผดุงนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
81 ศศิวิมล ทราวุธ ผดุงนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
82 สุดารัตน์ รัตนพลแสน ผดุงนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
83 ยศวดี รัตน์มูลตรี สารคามพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
84 ปกรณ์ อิ่มเกตุ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
85 กนกวรรณ คุณธรรมรักษ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การบัญชี ม.อุบลราชธานี
86 อิทธิพัทธ์ อัคชาติ อุดรพิทยานุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
87 ปัทมาภรณ์ ศัพท์พันธุ์ ยโสธรพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
88 สุธามณี ตาบุดดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
89 รัฐศาสตร์ ตุดถีนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
90 ณัฐนิชา วงษา นารีนุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
91 บดินทร์ เดชา บุญวัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
92 ปิ่นธนา คำแสงดี นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
93 กฤษฎา คำคง อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
94 ศรัญพงศ์ จำปาจูม นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
95 อัจฉริยา คชลักษณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
96 ณัฐชยาพร ละทัยนิล โกสุมวิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
97 เกียรติศักดิ์ แว่นใหญ่ ยโสธรพิทยาคม 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
98 สิรีธร บัวขจร ศรีปทุมพิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
99 เยาวภา เสนาพรหม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
100 วิชชา บุญทวี เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 55 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55