รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2558

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1 รุ้งระวี วันดี สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 7 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2 ลัฏภา แก้วก่า สตรีราชินูทิศ 6 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3 สิทธิพร ทองคร่ำ ชุมพวงศึกษา 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
4 ยุทธการ กรองแก้ว จัตุรัสวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5 ยุทธการ กรองแก้ว จัตุรัสวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
6 ยุทธการ กรองแก้ว จัตุรัสวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
7 ยุทธการ กรองแก้ว จัตุรัสวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
8 นายชาญชัย กองสุวรรณ ท่าบ่อ 5 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
9 ธนพร วาดเขียน แก้งคร้อวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
10 ธนพร วาดเขียน แก้งคร้อวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
11 ณัฐธิดา คล่องเเคล่ว บึงกาฬ 6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
12 ณัฐธิดา คล่องเเคล่ว บึงกาฬ 6 นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
13 เจษดา จำปาอ่อน พรเจริญวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
14 กันตินันท์ ธนูชาญ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
15 สิริกานต์ ศิริจันทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
16 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.มหาสารคาม
17 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.บูรพา
18 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.ขอนแก่น
19 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
20 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
21 อรอนงค์ เฟื่องน้อย โขงเจียมวิทยาคม 6 บริหารศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22 นันทิชา นามแสง ปากช่อง 7 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
23 นันทิชา นามแสง ปากช่อง 7 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
24 นันทิชา นามแสง ปากช่อง 7 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
25 เชาวรินทร์ โพสิงห์ ราชสีมาวิทยาลัย ม.6 นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
26 นันทกร อาจหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 7 วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
27 พิชญา พันธุ์ใจธรรม เรณูนครวิทยานุกูล 7 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
28 พิชญา พันธุ์ใจธรรม เรณูนครวิทยานุกูล 7 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
29 พิชญา พันธุ์ใจธรรม เรณูนครวิทยานุกูล 7 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
30 ปฐวี มงคล เมืองคง 8 นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
31 บุศรา มูลดับ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
32 กฤตติการ รัตนพุทธคุณ อุดรพิทยานุกูล 7 บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.ขอนแก่น
33 กฤตติการ รัตนพุทธคุณ อุดรพิทยานุกูล 7 บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.ขอนแก่น
34 ภานุพงศ์ นาคณรงค์ มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
35 วนิชา พุฒสุข หนองกี่พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ทุน มทส.ศักยบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี
36 วนิชา พุฒสุข หนองกี่พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
37 ธนากร แสนบุราณ จระเข้วิทยายน 6 สาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38 ธนากร แสนบุราณ จระเข้วิทยายน 6 สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
39 สถาพร เรืองรุ่ง น้ำเกลี้ยงวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์
40 สถาพร เรืองรุ่ง น้ำเกลี้ยงวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์
41 สกาววรรณ พึ่งเพ็ชร์ สุรนารีวิทยา 6 บริหารธุรกิจ ม.ขอนแก่น
42 อรญา แสนสินธิ์ วาปีปทุม 6 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขา พยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
43 อรญา แสนสินธิ์ วาปีปทุม 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
44 พัชรินทร์ ผลบุญ เลยพิทยาคม 6 บริหารธุรกิจสาขาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
45 ธนากร แสนบุราณ จระเข้วิทยายน 6 เทคโนโลยอุตสาหกรรมเกษตร อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
46 ธนากร แสนบุราณ จระเข้วิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
47 ธนากร แสนบุราณ จระเข้วิทยายน 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
48 ธนิดา จุลวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
49 ธนิดา จุลวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
50 ทรัพย์สถิต นาคดี กู่จานวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
51 ธิราวุฒิ เมืองจันทร์ กำแพง 6 สังคมศาสตร์บูรณาการ ม.ขอนแก่น
52 ธิราวุฒิ เมืองจันทร์ กำแพง 6 สังคมศาสตร์บูรณาการ ม.ขอนแก่น
53 ธิราวุฒิ เมืองจันทร์ กำแพง 6 สังคมศาสตร์บูรณาการ ม.ขอนแก่น
54 อิทธิพล แต้สุวรรณ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ม.ขอนแก่น
55 อิทธิพล แต้สุวรรณ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ม.ขอนแก่น
56 วรายุ กุลชร หนองกี่พิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
57 พิมลพรรณ ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม 6 ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
58 พิมลพรรณ ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม 6 ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
59 พิมลพรรณ ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม 6 ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
60 พิมพ์พิไล ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม 6 ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
61 จิรฏิเนตร กิติศรีวรพันธุ์ อุเทนพัฒนา 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
62 จิรฏิเนตร กิติศรีวรพันธุ์ อุเทนพัฒนา 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
63 ศิริจรรยา ศรีอุดร ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
64 เพชรรัตน์ บำรุงรส โพนทองพัฒนาวิทยา 6 การท่องเที่ยวและการโรงแรม อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
65 เพชรรัตน์ บำรุงรส โพนทองพัฒนาวิทยา 6 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เกษตรศาสตร์
66 เพชรรัตน์ บำรุงรส โพนทองพัฒนาวิทยา 6 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.เกษตรศาสตร์
67 ทิชาพันธ์ ผลจันทร์ กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
68 สุภัทรา ลามี บึงกาฬ 6 เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
69 นลินนิภา นุกอง เดชอุดม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
70 นลินนิภา นุกอง เดชอุดม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
71 ปาณิสรา บุญรักษา เลิงนกทา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
72 Anda Nachai ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
73 วิลาวรรณ ทุนดี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 การบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
74 อิทธิพล แต้สุวรรณ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ม.ขอนแก่น
75 ปริชมน เดชสันเทียะ สุรวิทยาคาร 6 มนุษย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
76 ศศิธร ทะนงค์ สตึก 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
77 กฤษดา อุทิศรัมย์ สตึก 6 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
78 กฤษดา อุทิศรัมย์ สตึก 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
79 กฤษดา อุทิศรัมย์ สตึก 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
80 Narisara Sutprakhon ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
81 Narisara Sutprakhon ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
82 ปรีณาพรรณ เคมาไชย ขอนแก่นวิทยายน 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
83 ศรณรงค์ วงษ์งาม โคกล่ามพิทยาคม 6 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.ขอนแก่น
84 ศรณรงค์ วงษ์งาม โคกล่ามพิทยาคม 6 วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.ขอนแก่น
85 ศรณรงค์ วงษ์งาม โคกล่ามพิทยาคม 6 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 ศรณรงค์ วงษ์งาม โคกล่ามพิทยาคม 6 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.สงขลานครินทร์
87 ธรรมพร สุนทรารักษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
88 ปัทมาวดี เนียมพลกรัง มัธยมด่านขุนทด 6 วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
89 ปัทมาวดี เนียมพลกรัง มัธยมด่านขุนทด 6 วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
90 วีรยุทธ ค้อโนนแดง มุกดาหาร 6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.ขอนแก่น
91 ยุทธพิชัย ข่าทิพย์พาที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
92 ปริยาพร สีขุมเหล็ก ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 นิติศาตร์ ม.มหาสารคาม
93 ปริยาพร สีขุมเหล็ก ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ ม.ขอนแก่น
94 ปริยาพร สีขุมเหล็ก ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ ม.ขอนแก่น
95 คณยศ คุนิรัตน์ ขามแก่นนคร 6 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
96 คณยศ คุนิรัตน์ ขามแก่นนคร 6 วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
97 ฐิตารีย์ บางบ่อ เซนต์เมรี่ ม.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
98 ฐิตารีย์ บางบ่อ เซนต์เมรี่ ม.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
99 ฐิตารีย์ บางบ่อ เซนต์เมรี่ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
100 ศุภนิดา ดวงประสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉลียว

จำนวน: 4440 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 45 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45