เงื่อนไขการเรียนและการรับรองผล
ค่ายหยาดเพชร “ติวติดแพทย์” รุ่นที่ 7 (รับรองผล)


--------------------------------

1. ก่อนสมัครเรียน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้พิจารณาเป็นอย่างดีแล้วว่าหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมแก่ผู้เรียน ทั้งตารางเรียน ความสะดวกในการเข้าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมทั้งเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว เงื่อนไขของโครงการ ตลอดจนข้อมูล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ว่าไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด และผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกประการ

2. ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบดีกว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรับรองผล ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สถาบัน The Act. กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

3. ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบดีว่า หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ ฉะนั้นผู้เรียนจะต้องมั่นใจว่า ผู้เรียนจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสอบเข้า 4 คณะดังกล่าวให้ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียนจะต้องให้ความร่วมมือต่อครู – อาจารย์ ทีมงาน สถาบันอย่างเต็มที่ เพื่อการรับรองผลจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด

4. ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบดีว่า ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและได้รับสิทธิ์รับรองผล จะต้องผ่านการสอบคัดเลือก (Pre-Test Online) ในวันที่ 26 มกราคม 2562 และมีผลคะแนนสอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด และจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองสิทธิ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

5. ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบดีกว่า การทำผิดเงื่อนไขของโครงการ อาทิ การลาออกก่อนปิดโครงการ หรือ ขาดเรียนเป็นเวลานานเกิน 3 วัน หรือ การขาดสอบ Post-Test (หลังเรียน) หรือ การขาดสอบ Pre-Exam (ทดสอบก่อนสอบจริง) ให้ถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขของโครงการ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

6. สถาบัน The Act. ยินดีให้บริการ ดูแล ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนและติดตามผลการสอบของผู้เรียนจนจบโครงการ รวมระยะเวลา 1 ปี ผู้เรียนจะต้องให้ความร่วมมือต่อครู – อาจารย์ ทีมงาน และสถาบันอย่างเต็มที่ เพื่อการรับรองผลจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด

7. ผู้เรียน จำเป็น จะต้องสมัครและสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET และวิชาเฉพาะ กสพท รวมถึงสมัครสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ หรือ สัตวแพทยศาสตร์ คณะใดคณะหนึ่ง ในสถาบัน / มหาวิทยาลัยรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 และต้องแจ้งข้อมูลการสมัครสอบทุกสนามสอบ ต่อเจ้าหน้าที่ The Act.

8. การรับรองผลเป็นอันสมบูรณ์ คือ ผู้เรียนสอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ หรือ สัตวแพทยศาสตร์ คณะใดคณะหนึ่ง ในสถาบัน / มหาวิทยาลัยรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 แห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ถือว่าการรับรองผลสิ้นสุดสมบูรณ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

9. กรณีที่ผู้เรียนพิจารณาดีแล้วว่า ผู้เรียนไม่สามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ หรือ สัตวแพทยศาสตร์ ได้ และผู้เรียนได้ตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ (นอกเหนือจาก 4 คณะดังกล่าว) ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใด ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบเครียริงเฮ้าส์ (Clearing House) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ตัดสิทธิ์ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio, TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา, TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2563 ให้ถือว่าการรับรองผลเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

10. สถาบัน The Act. ยินดีคืนเงินค่าเรียน / ค่าเอกสารต่าง ๆ จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าเรียน 50% ภายใน 10 สิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

11. ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบดีกว่า หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ หรือ สถาบัน The Act. ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เรียนขาดคุณสมบัติ และไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่างๆ ของโครงการได้ ให้ถือรับรองผลเป็นโมฆะ และขอสละสิทธิ์ไม่เรียกร้องคืนค่าเรียน / ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี--------------------------------------------------------

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ และอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด พร้อมทั้งยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ทุกประการ