ยอดเข้าชม: 8,586

ทำไมต้องสอบ Pre–วิชาสามัญ ?

เพื่อน้อง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบโควตา และรับตรงทั่วประเทศ หรือสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยดังอีสาน (ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.อุบลราชธานี) และกสพท ได้ฝึกทำข้อสอบ และคุ้นเคยกับข้อสอบวิชาสามัญ ที่เสมือนกับข้อสอบจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้คะแนนสอบวิชาสามัญเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาคัดเลือก สำหรับการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ น้องจะต้องสมัครจัดอันดับเลือกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยที่ไม่ทราบผลคะแนนสอบ นอกจากนี้คะแนนสอบวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเช่นเดียวกัน อาทิ จุฬาฯ, ม.เชียงใหม่ ,ม.ธรรมศาสตร์ ,ม.มหิดล ,ม.ศิลปากร ,ม.เกษตรศาสตร์ ,ม.ศรีนทรวิโรฒ เป็นต้น

The Act. Pre–วิชาสามัญ จึงเป็นโครงการที่เหมาะยิ่ง สำหรับน้องมากที่สุดในวินาทีนี้ เพื่อให้น้อง ๆ ได้คุ้นเคยกับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ประเมินผลคะแนนการสอบในแต่ละวิชา ที่จะทำให้น้องได้ทราบความสามารถของตัวเอง นำสู่การเตรียมตัวสอบที่พร้อมกว่า ก่อนสอบจริง และเพิ่มโอกาสสูงสุดในการสอบติดโดยเฉพาะโควตา มข.

Pre-วิชาสามัญ เหมาะกับใคร ?

Image

น้องม.ปลาย (ม.4–ม.6)

Image

น้องที่จะสอบเข้ามหา’ลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา และ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

Image

น้องที่อยากสอบเข้าโควตาแพทย์, กสพท, โควตา มข., รับตรง มข. และ ม.อื่น ๆ


Pre-วิชาสามัญ สอบอะไรบ้าง ?

Pre-วิชาสามัญ สนามสอบออนไลน์ 24 ชม. ที่จัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก
ซึ่งน้องสามารถเลือกสมัครสอบ ได้สูงสุด 7 วิชา ค่าสมัครสอบ เหมาจ่าย 7 วิชา ราคา 200 บาท
รูปแบบสอบออนไลน์ ที่ www.theactkk.net ประกอบด้วย

Image

วิชาภาษาไทย

Image

วิชาสังคมศึกษา

Image

วิชาภาษาอังกฤษ

Image

วิชาคณิตศาสตร์ (1)

Image

วิชาเคมี

Image

วิชาชีววิทยา

Image

วิชาฟิสิกส์


ออกข้อสอบโดยทีมติวเตอร์
ผู้มีประสบการณ์ ติว–เก็ง–เฉลย ข้อสอบเข้ามหา’ลัย โดยเฉพาะ

Image

ภาษาไทย
ครูสิทธิ์ (ดร.สิทธิชัย ทองวร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

สังคมศึกษา
ครูเบียร์ (อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ)
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ภาษาอังกฤษ
ครูแม็คกี้ (อ.อนุชา แข่งขัน)
Master of Education Program in Teaching English, RU, Thailand

Image

คณิตศาสตร์
ครูน้อย (อ.นันทวัน มั่นจิตร)
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

เคมี
ครูหน่อง (ดร.เจริญพร โชคบริบาล)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ชีววิทยา
ครูตั้ว (อ.ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ฟิสิกส์
ครูแมค (อ.ณัฐพล แซ่โง้ว)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กำหนดการสอบ Pre–วิชาสามัญ
( กรณีสมัครด้วยตนเอง )


กำหนดการ รายละเอียด/ กิจกรรม
24 ต.ค. – 15 ธ.ค. 60 รับสมัครสอบ คลิกที่นี่
24 ต.ค. – 15 ธ.ค. 60 ชำระเงินค่าสมัครสอบ ผ่าน ธ.กรุงไทย หรือ 7 – 11 ทุกสาขา
15 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบออนไลน์
18 - 27 ธ.ค. 60 เปิดห้องสอบออนไลน์ Pre–วิชาสามัญ (24 ชั่วโมง )
28 ธ.ค. 60 ประกาศสถิติคะแนนสอบ Pre–วิชาสามัญ
28 - 30 ธ.ค. 60 ประมวลผลคะแนน พิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
30 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากการสอบ Pre–วิชาสามัญ
4 – 10 ม.ค. 61 จัดส่งหนังสือเฉลย (แนว) ข้อสอบวิชาสามัญ ให้ผู้เข้าสอบ
หมายเหตุ : น้องรู้จะผลคะแนนสอบตนเองทันที หลังจากส่งข้อสอบวิชานั้นๆ ทางเว็บไซต์

สิ่งที่น้องจะได้รับ


     1. ได้ทราบผลคะแนนสอบรายวิชา พร้อมเปรียบเทียบ ประเมินผลการสอบ
     2. ได้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนสอบ TCAS รอบที่ 2 โควตา มข.และรอบที่ 3 รับตรง มข. (ฉบับThe Act.) ก่อนใคร
     3. ได้รับ หนังสือเฉลย(แนว)ข้อสอบวิชาสามัญ เล่มใหม่ล่าสุด มูลค่า 220 บาท ฟรี! พร้อมจัดส่งถึงบ้าน
     4. ได้ร่วมชิงทุนการศึกษาโดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบรายวิชา มูลค่าทุน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     5. ผู้ได้รับรางวัลทุกคน เข้ารับการติวเข้ม แฉ..ข้อสอบวิชาสามัญ ฟรี! ติดตามที่เว็บไซต์ฟรี!! หนังสือเฉลย(แนว)ข้อสอบวิชาสามัญ


Image

น้องที่สมัครสอบ Pre-วิชาสามัญ
ได้รับหนังสือเฉลย (แนว) ข้อสอบวิชาสามัญ เล่มใหม่ล่าสุด
มูลค่า 220 บาท ฟรี! พร้อมจัดส่งถึงบ้านรางวัลคนเก่งทำคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา

Image
รางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา อันดับ 3 รับทุนการศึกษา 700 บาท
*** ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1–3 จะได้รับเกียรติบัตร
พร้อมหนังสือเฉลย(แนว)ข้อสอบวิชาสามัญ 1 เล่ม และเข้าติวเข้ม แฉ..ข้อสอบวิชาสามัญ ฟรี! รวมมูลค่ารางวัลกว่า 30,000 บาท

เงื่อนไขรางวัล :
1. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะต้องรับรางวัลวิชาที่ภาคภูมิใจ เพียงรางวัลเดียว เท่านั้น!
2. กรณีที่รางวัลนั้นๆ มีชื่อผู้จะได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งคน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนรวมทั้ง 7 วิชา และ/หรือ พิจารณาจาก คะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ตามลำดับ
3. ผลประกาศจากทางสถาบัน The Act. ถือเป็นที่สิ้นสุด


ขั้นตอนสมัครสอบ Pre–วิชาสามัญ
( กรณีสมัครด้วยตนเอง )


     1. เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. – 15 ธ.ค. 60 สมัครได้ ที่นี่
     2. ค่าสมัครสอบ เหมาจ่าย 7 วิชา ราคา 200 บาท
     3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบและชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ 7–11 ทุกสาขา
ลงทะเบียนสมัครสอบในนามโรงเรียน
( สำหรับครูผู้ประสาน )


     โรงเรียนที่ต้องการเปิดสนามสอบ ครูผู้ประสานงานโปรดติดต่อที่คุณปุณมนัส โทร 088-564-2554 หรือ academic.theact@gmail.com
เพื่อแจ้งความต้องการเปิดระบบสอบเฉพาะโรงเรียน
     1. โรงเรียนกำหนดวันสอบ และ แจ้งให้นักเรียน เข้าสอบภายในกำหนด
     2. นักเรียนผู้สอบสามารถทราบผลคะแนนทันที เมื่อกดส่งข้อสอบวิชานั้น ๆ
     3. The Act. สรุป-วิเคราะห์-ประมวลผล ส่งให้โรงเรียน ภายใน 5 วันหลังปิดระบบสอบของโรงเรียนนั้นๆ
     4. นักเรียนได้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนสอบ TCAS รอบที่ 2 โควตา มข. และรอบที่ 3 รับตรง มข. (ฉบับThe Act.) ก่อนใคร
     5. The Act. มอบพิเศษ SET หนังสือคุณภาพให้ห้องสมุดโรงเรียน มูลค่ากว่า 5,000 บาท ฟรี!

***โรงเรียนสามารถกำหนดวันให้นักเรียนเข้าสอบตามสะดวก ช่วงเปิดระบบสอบสำหรับโรงเรียนคือ 18 ธ.ค. 60–31 ม.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Website: www.theactkk.net
Line: @theactkk
FB: The Act khon kaen
Email: theactkk@hotmail.com
โทรศัพท์: 043–257–176 กด 2 (จันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.) หรือ
086–458–5491 (คุณเมาะ), 086–455–9190 (คุณแผน),
086–451–5353 (คุณเฟื่อง), 086–458-5492 (พี่ตั้ม )