รายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม NETSAT ไม่ sad จุดติว ชัยภูมิ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร – จุดติวชัยภูมิ

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ม.ขอนแก่น
โครงการ NETSAT ไม่ sad “ติว เจาะ ข้อสอบภาษาอังกฤษ x คณิตศาสตร์”

วันที่ 25 มิ.ย. 66 ณ โรงแรม Siam River Resort จังหวัดชัยภูมิ
จัดโดย สถาบัน The Act. ขอนแก่น

************************************