Loading...
The Act. ขอนแก่น

ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของบุคคล
คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการแปรผลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด

1.) ชื่อ - สกุล
2.) ชื่อเล่น
3.) เบอร์มือถือ
4.) โรงเรียน
5.) Email
6.) เพศ
7.) อายุ
8.) ระดับชั้น /
9.) แผนการเรียน
10.) ผลการเรียนเฉลี่ยเทอมล่าสุด
11.) รายได้ที่น้องได้รับในแต่ละเดือน
12.) สถานภาพครอบครัว (พ่อและแม่)
13.) ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับ
14.) อาชีพของผู้ปกครอง
15.) รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
16.) แนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
17.) คณะ มข. ที่สนใจมากที่สุด